ODDĚLENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ GEOGRAFIE

  Brněnská pobočka Ústavu geoniky Akademie věd České republiky (AV ČR) byla založena v roce 1993 v rámci transformace tehdejší Československé akademie věd z části pracovníků tehdy zrušeného Geografického ústavu ČSAV. Byla definována jako územně odloučené Oddělení environmentální geografie Ústavu geoniky AV ČR. V současné době se jedná o jediné geografické pracoviště v rámci AV ČR.

  Obecně jsou výzkumné aktivity oddělení definovány v intencích environmentální geografie, kterou je možné z teoretického i empirického hlediska považovat za průnik humánní a fyzické geografie. Jako environmentální geografové studujeme prostorové aspekty interakcí mezi lidskými jedinci nebo společnostmi a jejich přírodním a socio-politickým prostředím. Naše výzkumné aktivity se zaměřují na tři hlavní oblasti: (i) všechny sféry přírodního a vystavěného prostředí, zahrnující jejich fyzické, sociální, ekonomické a kulturní aspekty; ii) vzájemné souvislosti různých složek životního prostředí a jejich vzájemné interakce; a (iii) následné společenské reakce ve formě environmentálních problémů nebo výzev. Přesněji řečeno, náš výzkum se zaměřuje na časoprostorovou dynamiku a prostorové vzorce probíhajících tranzitních procesů, dopady antropogenních změn na krajinu a společnost a v neposlední řadě na roli ochrany životního prostředí ve vztahu ke krajinnému a územnímu plánování, regionálnímu rozvoji a kvalitě lidského života. Vnímáme výzvy, se kterými se společnost musí vypořádat v kontextu současné globální environmentální krize, a zdůrazňujeme důležitost a jedinečnou roli geografie při porozumění procesům adaptace na změny klimatu a přechodu k udržitelnosti, v tom, že věnuje pozornost specifickým geografickým podmínkám a prostorovým uspořádáním a dynamice sítí, v rámci nichž jsou tranzitní procesy kontextualizovány.

  HLAVNÍ VÝZKUMNÉ SMĚRY A VÝZKUMNÉ SKUPINY

  Výzkumná činnost oddělení se aktuálně soustřeďuje na čtyři širší oblasti výzkumu, které zahrnují dílčí témata spojená s konkrétními mezinárodními a národními grantovými projekty, s mezinárodními bilaterálními a mnohostrannými dohodami o vědecké spolupráci, i se specifickými expertními studiemi pro praxi, jakož i otázkami souvisejícími s aktuálním teoretickým a metodologickým vývojem v oboru Geografie jako celku. Tyto specifické výzkumné směry reflektují mnohé ze současných hlavních globálních environmentálních výzev (např. energetická udržitelnost, rozrůstání měst do krajiny, obnova životního prostředí a regenerace brownfields, klimatické sucho, potravinová bezpečnost, atd.) a také regionální, sociálně relevantní otázky (např. energetická chudoba, dopravní dostupnost, regionální a venkovský rozvoj). V mnoha z těchto oblastí provádí pracovníci oddělení špičkový výzkum nejen v kontextu České republiky, ale také na mezinárodním poli, kde již dosáhli mnoha excelentních výsledků.

  Transformace a recyklace urbánního prostoru Rozvoj obnovitelných zdrojů energie
   a konflikty v krajině
  Výzkum je zaměřen na studium probíhajících změn, sociálně-prostorových aspektů a pozitivních a negativních dopadů transformace urbánního prostoru v regionech různého typu, zahrnující fenomény re-urbanizace, recyklace urbánního prostoru a regenerace brownfields, nové vzorce časoprostorového chování a mobility, problémy dostupnosti a utváření bezbariérového prostoru, geodiverzitu v rámci měst a potenciál jejího využití v cestovním ruchu, atd. Výzkum je zaměřen na studium sociálně-prostorových aspektů a environmentálních, ekonomických a sociokulturních dopadů energetického přechodu k nízkouhlíkové společnosti. Zkoumáme časoprostorovou difúzi a sociální akceptaci projektů rozvoje obnovitelných zdrojů energie (větrné a solární elektrárny, bioplynové stanice, geotermální energie) a sociální konflikty o využití krajiny související s implementací nových technologií i tradičních forem energetického průmyslu (těžba uhlí, jaderná energetika, ukládání jaderného odpadu).
  Výzkumná skupina regenerace brownfields:
  http://www.brownfields.eu/
  Výzkumná skupina geografie energií:
  http://www.energygeographies.eu/
  Restrukturalizace zemědělství
  a produkce jídla
  Diverzita přírodní a kulturní krajiny:
  vývoj, rizika, souvislosti
  Výzkum je zaměřen na geografii zemědělství a jídla reflektující současné změny, kterými prochází potravinový a zemědělský sektor. Zkoumáme prostorové a společenské změny v produkci potravin v městském prostředí, příměstském prostoru i na venkově. Mapujeme nově se vynořující formy zemědělství (městské zemědělství, samozásobitelství potravinami) v různých geografických a sociokulturních podmínkách, přičemž se snažíme rozvíjet spolupráci s různými aktéry (zemědělci, zahrádkáři, NGOs, MAS). Výzkum v této oblasti věnuje pozornost rozmanitosti živých organismů v prostoru, stejně jako procesům a objektům neživé přírody. Zaměřujeme se na mapování stavu, změn a vývoje přírodní a kulturní krajiny, zahrnující biomonitoring, mapování a hodnocení přírodních rizik a geohazardů, včetně jejich dopadů a managementu, 3D dokumentaci přírodních a kulturních objektů. Dále se zabýváme možnostmi začleňování veřejnosti do rozhodovacích procesů a geografickými aspekty občanské vědy.
  http://www.agrofoodgeography.eu  

  POPULARIZACE VĚDY, VĚDA A SPOLEČNOST

  Pracovníci a pracovnice Oddělení environmentální geografie kladou důraz také na popularizaci aktuálních environmentálně geografických témat a prezentaci výsledků výzkumu směrem k širší veřejnosti. Účastní se různých veřejných diskusí, pořádají ´Dny otevřených dveří´ a ´Den Geografie´, semináře pro zájmovou veřejnost a pro školy, publikují v různých popularizačních časopisech a populárně-naučných webech. Podílí se také na rozvoji nástrojů pro participativní plánování (např. v územním a strategickém plánování měst a regionů) a zapojení veřejnosti do výzkumu prostřednictvím tzv. občanské vědy (www.citizenscience.cz)

  STRUKTURA ODDĚLENÍ


  PROJEKTY