Doc. Ing. Jan Lacina, CSc.

  Fields of Research: biogeography, geobiocoenology, landscape ecology, sozology

education

  1966 Master´s Degree (Ing.), Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT), field of study Forestry

  1986 Scientific Degree (CSc.), Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

  2003 Associate Professor (doc.), Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)

professional career

 • 1966 - 1974 forest specialist for ecological research
 • 1974 - 1993 Institute of Geography of the Academy of Sciences of the Czech Republic
 • since 1993 Institute of Geonics AS CZ
 • since 1994 Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT), Department of Forest Botany - Lecturer

lecturing

  since 1994: lectures „Geobiocoenology, Woodland Reserves Treatment Nature Conservation and Landscape Protection“, MENDELU Brno

grants

  2003–2006 Geography of small towns GA AV ČR, IAA3086301 (member of research team)

  2002–2005 Mobilizing Re-urbanization on Condition of Demographic Change (EVK4-CT-2002-00086, 5. rámcový program EU) (member of research team)

  2007–2009: Analysis and modelling of spatial relationships dynamics of ecotons in GIS (GA205/07/0821) Czech Science Foundation (co-investigator)

  2008–2011: Environmental significance of the woody debris in river ecosystems (GA205/08/0926) Czech Science Foundation (co-investigator)

  2013–2016: Submerged villages – the lost cultural and natural heritage of the South Moravia (NAKI) Ministry of culture Czech Republic (subcontractor)

selected publications

PEER REVIEWED PAPERS

 • Lacina, J, Halas, P., Švec, P. (2012): Biogeographical relationship between agricultrual landscapes pattern, local abiotic condition and unerstorey vegetation in forest edges. Moravian Geographical Reports, 4: 2–12.
 • Havlíček, M., Halas, P., Lacina, J., Mlejnková, H. (2014): Changes in land use of south Moravia water reservoirs. Acta Pruhoniciana 108: 25–35.

BOOKS OR CHAPTERS IN BOOKS

 • Kiliánová, H., Pechanec, V., Lacina, J., Halas, P., Běťák, J., Brus, J., Alková, E., Benešová, V., Hovorková, M., Hrubošová, M., Lacinová, Y., Rozsívalová, P., Tuček, P., Vašátko, J. Víchová, Z., Zapletalová, Z., Nováková, E. (2009): Ekotony v současné krajině. Olomouc, UP Olomouc, 170 s.
 • Lacina, J (2010): Příroda okolí Újezda a její ochrana. In: Šimek, T., ed.: Dějiny Újezda u Tišnova. SURSUM Tišnov, 18–35.
 • Klvač, P., Buček, A., Lacina, Jan (2011): Příroda a krajina v okolí Sv. Heleny. Drnovice, Občanské sdružení Drnka, 71 s.
 • Máčka, Z., Krejčí, L., Gryc, V., Halas, P., Kolář, T., Kolářová, N., Koňasová, E., Lacina, J., Loučková, B., Peterková, L., Roštínský, P., Rybníček, M., Smetana, M. Vašátko, J., Vavrčík, H. (2011): Dřevo ve vodních tocích ČR. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2011. 107 s.
 • Lacina, J. (2013): Živá příroda Tišnova. Ochrana přírody a krajiny. In: Doležel, J., Lacina, J., Zacpal, J., eds.: Tišnov. Příroda – dějiny – památky – lidé. Vydalo Město Tišnov, 110–188.

CONFERENCE PROCEEDINGS

 • Lacina, J., Cetkovský, S., Halas, P. (2007): Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny. In.: Grohmanová, L. ed. Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody. Sluňákov, Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o, s. 21–31.
 • Lacina, J., Halas, P., Švec, P. (2010): Změny vegetačního krytu nivní krajiny v důsledku invaze a následné likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) na příkladu povodí Morávky. In.: Herber, V. ed. Fyzickogeografický sborník 8. Fyzická geografie a kulturní krajina, Brno, MU Brno, 149–155.
 • Lacina, J. (2010): Sukcesní a invazní procesy v geobiocenózách říčních niv na příkladu podbeskydských řek. In: Lepeška, T., ed.: Krajinná ekológia a ochrana prírodného dedičstva v socio-ekonomickych premenach. Banská Bystrica, Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 75–80.
 • Lacina, J. (2011): Poznámky krajinného ekologa k zobrazení české krajiny a přírody ve výtvarném umění. – In: Šmajs, J., ed.: Aby země nebyla jen hrobem. Literatura – kultura – příroda. Praha, Obec spisovatelů, 195–206.
 • Lacina, J., Halas, P. (2013): Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech. In: Friedl, M., ed.: Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství. Geobiocenologické spisy, sv. 15, MENDELU Brno, 65–73.
 • Lacina, J. (2013): Změny vegetace v nivě Bečvy po povodni v červenci 1997. In: Herber, V., ed.: Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století. Fyzickogeografický sborník 11, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Česká geografická společnost, 7–14.