Mgr. Pavel Roštínský, Ph.D., narozen 17. ledna 1977 v Brně

  Specializace:
 • Geomorfologie (morfostrukturní analýza, neotektonika, sedimentologie, antropogenní impakt)
 • Přírodní rizika (svahové deformace, povodňové formy)
 • Aplikace v ochraně životního prostředí a v hodnocení stupně ohrožení

vzdělání

  photo of Rostinsky

  1998: Bc. – Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (studijní program geografie, obor geografie a kartografie), bakalářská práce: Morfostrukturní analýza Červeného kopce v Brně.

  2000: Mgr. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (studijní program geografie, obor geografie a kartografie), diplomová práce: Geomorfologické problémy údolí Rokytné mezi Moravským Krumlovem a Ivančicemi.

  2005: Ph.D. Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (studijní program geografie, obor fyzická geografie), disertační práce: Morfostrukturní poměry jihovýchodního okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku.

zaměstnání

  od 2004 – dosud: Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., Ostrava / oddělení environmentální geografie, Brno (odborný pracovník, vědecký pracovník)

vědeckovýzkumné projekty

  2009–2013: Prognóza časoprostorových změn stability důlních prostor technické kulturní památky Důl Jeroným v Čisté (GACR 105/09/0089) – člen výzkumného týmu

  2009–2011: Geobiocenózy horní hranice lesa a vliv porostů borovice kleče na horskou krajinu v Hrubém Jeseníku (Grantová služba, Lesy ČR, s.p.) – člen výzkumného týmu

  2008–2011: Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (GAČR 205/08/0926) – člen výzkumného týmu

  2008–2010: Využití větrné energie: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a sociálních souvislosí pomocí nástrojů GIS (GAAVČR KJB700860801) – člen výzkumného týmu

  2006–2008: Morfostrukturní analýza vyvýšeniny Bohutického lesa v kontextu geomorfologického vývoje jihovýchodního okraje Českého masivu (GAČR 205/06/P188) – hlavní řešitel

  2006–2008: Geomorfologie údolí střední Svratky – kvartérní vývoj a environmentální aspekty (GAČR 205/06/1024) – člen výzkumného týmu

  2003–2005: Geografie vybraných přírodních extrémů, jejich dopady a kartografická vizualizace na Moravě a ve Slezsku (GAČR 205/03/0211) – člen výzkumného týmu

členství ve vědeckých organizacích

  od 2000: Česká asociace geomorfologů

vybrané publikace

ČLÁNKY V ČASOPISECH V DATABÁZÍCH WEB OF SCIENCE A SCOPUS

 • Pospíšil, L., Švábenský, O., Roštínský, P., Nováková, E., Weigel, J. (2017): Geodynamic risk zone at northern part of the Boskovice Furrow. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 14, No. 1 (185), 113–129. DOI: 10.13168/AGG.2016.0033
 • Švábenský, O., Pospíšil, L., Weigel, J., Roštínský, P., Witiska, M. (2014): Results of repeated measurements at the Železné hory – Tišnov fault system surroundings. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 11 (3): 211–223.
 • Roštínský, P., Pospíšil, L., Švábenský, O. (2013): Recent geodynamic and geomorphological analyses of the Diendorf–Čebín Tectonic Zone, Czech Republic. Tectonophysics, 599: 45–66.
 • Pospíšil, L., Roštínský, P., Švábenský, O., Weigel, J., Witiska, M. (2012): Active tectonics in the eastern margin of the Bohemian Massif – based on the geophysical, geomorphological and GPS data. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 9 (3): 315–329.
 • Roštínský, P., Roetzel, R. (2005): Exhumed Cenozoic landforms on the SE flank of the Bohemian Massif in the Czech Republic and Austria. Zeitschrift für Geomorphologie, 49 (1): 23–45.
 • Migoń, P., Roštínský, P. (2003): The granite landscape of Krumlovský les, south Moravia. An example of a variety of structural controls. Moravian Geographical Reports 11 (1): 36–44.

ČLÁNKY V OSTATNÍCH RECENZOVANÝCH ČASOPISECH A SBORNÍCÍCH

 • Roštínský, P., Šmerda, J., Nováková E. (2016): Geomorfologické a petrografické aspekty fluviálních sedimentů v oblasti dolní Rokytné. Thayensia (Znojmo), 13, 15–58.
 • Burešová, M., Kirchner, K., Roštínský, P., Šedo, O., Unger, J., Velek, J. (2013): Zaniklé Otěchleby u Velké Bíteše (okr. Žďár nad Sázavou). Vlastivědný věstník moravský, 65 (3): 301–305.
 • Roštínský, P., Šenfeldr, M., Maděra, P. (2013): Effects of dwarf pine stands on slope deformation processes, as a basis for their management in the Hrubý Jeseník Mts. Journal of Landscape Ecology, 6 (1): 63–83.
 • Kirchner, K., Roštínský, P. (2011): Antropogenní transformace reliéfu v oblasti dolu Jeroným. International Journal of Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment, 18 (1): 92–98.
 • Kirchner, K., Roštínský, P. (2010): K poznání antropogenních transformací reliéfu v severozápadní části Slavkovského lesa – bývalý Vojenský újezd Prameny. In: Geografie pro život ve 21. století. Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti, 31.8.–3.9.2010, Ostrava, pp. 20–27.
 • Roštínský, P., Máčka, Z., Krejčí, L. (2010): Morphological effects of large woody debris in meandering rivers: case studies from the Svratka, Lužnice and Morava Revers. In: Geografie pro život ve 21. století. Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti, 31.8.–3.9.2010, Ostrava, pp. 89–95.
 • Kallabová, E.,Nováková, E., Roštínský, P. (2010): Rozhodovací proces lokalizace větrných elektráren v krajině – kartografická syntéza. In: Geografie pro život ve 21. století. Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti, 31.8.–3.9.2010, Ostrava, s. 120–124.
 • Roštínský, P. (2010): Svahové deformace v oblasti Keprníku, Hrubý Jeseník. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009, pp. 120–123.
 • Roštínský, P. (2009): Selected geomorphological features of en echelon faults on the southeastern margin of the Bohemian Highlands, Czech Republic. Problems of geography, 2–3: 61–70.
 • Kirchner, K., Roštínský, P., Máčka, Z. (2008): Svahové deformace v Bílých Karpatech v oblasti Velké Javořiny a Velkého Lopeníku. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007, pp. 95–97.
 • Roštínský, P. (2007: Geomorfologická pozice hrubě klastických sedimentů spodního miocénu v širším prostoru vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě a jejich vztahy k neotektonickému vývoji reliéfu. Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie-geologie, 237 (10): 128–149.
 • Roštínský, P., Kirchner, K. (2006): Bloková svahová deformace v krystalických horninách v údolí Svratky severozápadně od Tišnova. Geografie – Sborník ČGS, 111 (2): 217–220.
 • Roštínský, P. (2006): Geomorfologické rysy západního okrajového svahu vyvýšeniny Bohutického lesa u Miroslavi (jižní Morava). Geomorphologia Slovaca, 6 (2): 55–64.
 • Kirchner, K., Roštínský, P. (2005): Působení sesouvání na reliéf severovýchodní části Vizovické vrchoviny. In: Rypl, J. ed.: Geomorfologický sborník 4, České Budějovice, pp. 115–117.
 • Roštínský, P. (2004): Geomorphology of the Diendorf fault area on the SE margin of the Bohemian Massif in SW Moravia and NE Austria. Studia Geomorphologica Carpatho-Balcanica, 38: 67–81.
 • Kirchner, K., Hofírková, S., Roštínský, P. (2003): Svahové deformace ve Vizovické vrchovině východně od Vizovic na listu mapy 25-32-25. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002, pp. 83–84.
 • Roštínský, P., Karásek, J. (1999): Morfostukturní analýza Červeného kopce v Brně. Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae, 84: 121–142.

ODBORNÉ KNIHY, KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Roštínský, P. (2012): Vztahy klečových porostů ke geomorfologickým procesům. In: Šenfeldr, M., Maděra, P., Buček, A. et al.: Kleč v horské krajině Hrubého Jeseníku. (Geobiocenologické spisy, 16). Akademické nakladatelství Cerm, Brno, pp. 15–68.
 • Peterková, L., Roštínský, P. (2011): Geomorfologické účinky říčního dřeva – Morávka, Svratka, Černá Opava, Morava. In: Máčka, Z., Krejčí, L. et al: Říční dřevo ve vodních tocích ČR. Masarykova univerzita, Brno, pp. 77–94.
 • Roštínský, P. (2009): Geomorfologická charakteristika okolí archeologické lokality Moravský Krumlov IV. In: Neruda, P., Nerudová, Z. et al.: Moravský Krumlov IV. Vícevrstevnatá lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě (Anthropos. Studies in Anthropology, Palaeoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology, 28), Moravské zemské muzeum, Brno, pp. 26–42.
 • Demek, J., Roštínský, P., Nehyba., S. et al. (2008): Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008. Průvodce k exkurzi – State of geomorphological studies in 2008. Excursion guide of international conference. Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., oddělení environmentální geografie Brno, Šlapanice, 52 pp.
 • Roštínský, P., Dokoupilová, P., Šmerda, J. (2007): Důlní práce na Pustině u Míšovic. In: Hrubý, P. red: Stříbrná Jihlava 2007. Studie k dějinám hornictví a důlních prací – Silberne Stadt Jihlava 2007, Archaia Brno – Muzeum vysočiny Jihlava, Jihlava – Brno, pp. 124–129.

ATLASY, CERTIFKOVANÉ METODIKY

 • Šenfeldr, M., Maděra, P., Buček, A., Roštínský, P., Špinlerová, Z., Culek, M., Friedl, M., Vavříček, D., Tippner, A. (2012): Atlas rozšíření a kategorizace klečových porostů nad horní hranicí lesa v Hrubém Jeseníku. 150 map, měřítko 1:7500, 188 str. Mapy atlasu certifikovány Ministerstvem zemědělstí České republiky.
 • Maděra, P., Šenfeldr, M., Buček, A., Tippner, A., Roštínský, P., Culek, M., Riedl, M., Vavříček, D., Pecháček, J., Špinlerová, Z., Matějíček, J. (2012): Metodika postupu přípravy odstraňování klečových porostů ve vrcholových polohách Hrubého Jeseníku. Závěrečný výstup projektu GS LČR Geobiocenózy horní hranice lesa a vliv porostů borovice kleče na horskou krajinu v Hrubém Jeseníku, Mendelova univerzita v Brně, Brno, 36 pp. Metodika certifikována Ministerstvem zemědělství České republiky.