RNDr. Jan Munzar, CSc.

  Odborná specializace:
 • Historická meteorologie a klimatologie
 • Fyzická geografie
 • Environmentální geografie

vzdělání

  1963 absolvent Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor fyzika, specializace meteorologie (promovaný fyzik)

  1969 obhajoba rigorózní práce (RNDr.) na Přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor fyzická geografie

  1977 vědecká hodnost kandidát věd (CSc.= Ph.D) na Geografickém ústavu Československé akademie věd v Brně, obor fyzická geografie

zaměstnání

  1963 – 1969 Ústav fyziky atmosféry Československé akademie věd v Praze (vědecký asistent)

  1969 – 1993 Geografický ústav ČSAV/AVČR v Brně (od roku 1977 vědecký pracovník)

  od 1993 Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i. Ostrava, pobočka v Brně (vědecký pracovník); pracovní úvazek 2010-2011 50 %, 2012-2014 40 %

grantové projekty

  1992 – 1994 Ohrožení vybraných měst, obcí a významných technických děl v ČR přírodními riziky - spoluřešitel

  1999 – 2002 Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy (GA AV ČR) – spoluřešitel

  2003 – 2004 Dlouhodobé změny výskytu extrémního sucha v Česku (GA ČR) - spoluřešitel

  2004 – 2005 Povodně a lidé v České republice: ztráta historické paměti (GA AV ČR) – hlavní řešitel

  2006 – 2008 Historické povodně v České republice ve středoevropském kontextu: jejich dokumentace, hodnocení a impakty (GA AV ČR) – hlavní řešitel

další odborné aktivity

  1993 – 2002 vedoucí redaktor recenzovaného časopisu Moravian Geographical Reports, od 2003 dosud člen redakční rady tohoto časopisu, který má nyní IF

  2010 – 2014 v hodnoceném období recenzent článků pro recenzovaný časopis Meteorologické zprávy/Meteorological Bulletin

  2010 – 2014 v hodnoceném období oponent a člen komise pro obhajobu disertační práce a konzultant 2 disertačních prací na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, dále konzultant 1 rigorózní práce a 2 bakalářských prací

  2005 – 2011 vedoucí odborné skupiny historické meteorologie České meteorologické společnosti, od 2012 zástupce vedoucího

  2010 – 2011 člen atestační komise Ústavu geoniky AV ČR

  2013 do závěrečné zprávy Ústavu geoniky AV ČR a AV ČR byla zařazena anotace významného výsledku „Dokumentace a hodnocení přírodních procesů a extrémů s ohledem na jejich impakty v krajině“ (řešitelé K. Kirchner, J. Munzar a S. Ondráček)

  2010 – 2014 v hodnoceném období aktivní účast na významných odborných setkáních

  2010 – 2014 v hodnoceném období odborná a publikační spolupráce se specialisty z Rakouska, Německa, Maďarska, Slovenska a Polska

vybrané publikace

2010 - 2014

ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH VĚDECKÝCH ČASOPISECH

 • Elleder, L. – Munzar, J. – Šírová, J. – Ondráček, S. – Krejčí, J. – Lopaur, M. – Dragoun, Z. (2014): Přívalová povodeň v létě 1714 na Českomoravské vrchovině – rekonstrukce katastrofy po 300 letech. Meteorologické zprávy/Meteorological Bulletin. Vol. 67, No. 6, p. 161-173.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2014): Ohlédnutí za jedním z největších hydrometeorologických extrémů 19. století ve střední Evropě v roce 1813 (K jeho 200. výročí). Meteorologické zprávy/Meteorological Bulletin. Vol. 67, No. 1, p. 30-32.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2013): A note on extreme European rainfall events. Weather. Vol. 68, No. 8, p. 199-200.
 • Ondráček, S. – Munzar, J. (2013): Velké přeshraniční povodně na Odře. Geografické rozhledy. Vol. 22, No. 5, p. 10-11.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2013): Povodeň jako jedna z možných přírodních katastrof v České republice. Studie a texty Evangelické teologické fakulty. Vol. 18, No. 1, p. 3-17.
 • Munzar, J. – Kokojanová, M. (2012): Katastrofální povodně na Moravě na příkladech z 2. poloviny 16. století. Střední Morava, Vol. 33, p. 4-15.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2012): Historické povodně a jejich dokumentace. Geografické rozhledy, Vol. 21, No. 5, p. 30-32.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. – Auer, I. (2011): Central european one-day precipitation records. Moravian Geographical Reports, Vol. 19, No. 1, p. 32-40.
 • Munzar, J. – Prchal, V. (2011): Počasí v Čechách ve 30. a 40. letech 18. století v denících T. A. Seemana. Theatrum historiae, Vol. 6, No. 9, p. 161-174.
 • Ondráček, S. – Munzar, J. (2011): Voda v průmyslové krajině českých zemí v 19. a první polovině 20. století. Historická geografie/Historical Geography, Vol. 37, No. 2, p. 231-242.
 • Munzar, J. (2011): Starý tisk o povodňové katastrofě v Šumperku v létě 1591. Severní Morava, Vol. 55, p. 43-45.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. – Auer, I. – Dancewicz, A. – Szalai, S. (2011): Jednodenní srážkové úhrny 300 mm a více ve střední Evropě. Meteorologické zprávy/Meteorological Bulletin, Vol. 64, No. 4, p. 107-112.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2010): Historický srážkový rekord z Jizerských hor z roku 1897 dodnes nepřekonán. Sborník Severočeského muzea - Přírodní vědy (Acta Musei Bohemiae Borealis - Scientiae Naturales), Vol. 28, No. 2010, p. 3 – 15.
 • Munzar, J. – Deutsch, M. – Ondráček, S. – Kallabová, E. (2010): Examples of great cross-border floods in Central Europe and lessons learnt (case studies of floods from September and November 1890 on the occasion of their 120th anniversary). Moravian Geographical Reports, Vol. 18, No. 4, p. 2-10.

KNIHY NEBO KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2010): Precipitation extremes and disastrous floods in Central Europe in July 1897, p. 389 – 396. – Book Chapter in: PRZYBYLAK, R. et al. (eds.): The Polish Climate in the European Context: An Historical Overview. Springer, Dordrecht – Heidelberg – London – New York, 2010. xviii, 535 pp.

ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH SBORNÍCÍCH

 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2014): Přívalové povodně v českých zemích na příkladech z 16. až 21. století. In: Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2014 na téma „Extrémní hydrologické jevy v povodích“. Praha, Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, s. 113-121.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2013): Instrukce pro povodňovou službu návěstní na řece Moravě na Moravě a v Dolních Rakousích (K 100. výročí návodu k vydávání výstrah před povodněmi). In: Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2013 na téma „Extrémní hydrologické jevy v povodích“. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, s. 177-185.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. – Hrádek, M. (2012): Katastrofální zimní povodeň v českých zemích a střední Evropě v roce 1862 (k jejímu 150. výročí). In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2012 na téma „Extrémní hydrologické jevy v povodích“. Praha: Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, s. 178-185.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2012): Velké povodně v Karlových Varech v minulosti a řešení protipovodňové ochrany tohoto světoznámého lázeňského města. In: Říční krajina 8 – River landscape 8. Sborník příspěvků z 8. ročníku konference Říční krajina, s. 97-102. Koalice pro řeky, Univerzita Karlova, Praha.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2011): Povodně – přirozený jev, který ale pokaždé překvapí (Příspěvek k oživení ztracené historické paměti). In: Říční krajina 7 – River landscape 7. Sborník příspěvků ze 7. ročníku konference Říční krajina, s. 129-133. Koalice pro řeky, Univerzita Palackého, Olomouc.
 • Munzar, J. – Ondráček, S. (2010): Přívalová povodeň na jižní Moravě 9. června 1970 – přírodní katastrofa, která si vyžádala 35 lidských životů. In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2010 na téma „Extrémní hydrologické jevy v povodích“, s. 73 – 80. České vysoké učení technické, Praha.