Doc. Ing. Jan Lacina, CSc.

  Specializace: biogeografie, geobiocenologie, krajinná ekologie, sozologie

vzdělání

  1966: Ing., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita (MENDELU), Brno, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, obor lesnictví

  1986: CSc. , Mendelova zemědělská a lesnická univerzita (MENDELU), Brno, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

  2003: doc., Mendelova zemědělská a lesnická univerzita (MENDELU), Brno, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie

zaměstnání

  1966 - 1974 lesnický specialista ekologického výzkumu

  1974 - 1993 Geografický ústav Československé akademie věd

  od 1993 Ústav geoniky, AV ČR, v.v.i.

  od 1994 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita (MENDELU), Brno, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, vyučující

pedagogická činnost

  od 1994: přednášky a cvičení z předmětů Geobiocenologie, Péče o lesní rezervace, Ochrana přírody a krajiny na MENDELU Brno

granty

  2003–2006 Geografie malých měst (IAA3086301) Grantová agentura akademie věd (člen řešitelského kolektivu)

  2002–2005 Mobilizing Re-urbanization on Condition of Demographic Change (EVK4-CT-2002-00086, 5. rámcový program EU) (člen řešitelského kolektivu)

  2007–2009: Analýza a modelování dynamiky prostorových vazeb ekotonů v prostředí GIS (GA205/07/0821) Grantová agentura České republiky (spoluřešitel)

  2008–2011: Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (GA205/08/0926) Grantová agentura České republiky (spoluřešitel)

  2013–2016: Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy (NAKI) Ministerstvo kultury České republiky (subdodavatel)

vybrané publikace

ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH VĚDECKÝCH ČASOPISECH

 • Lacina, J, Halas, P., Švec, P. (2012): Biogeographical relationship between agricultrual landscapes pattern, local abiotic condition and unerstorey vegetation in forest edges. Moravian Geographical Reports, 4: 2–12.
 • Havlíček, M., Halas, P., Lacina, J., Mlejnková, H. (2014): Changes in land use of south Moravia water reservoirs. Acta Pruhoniciana 108: 25–35.

KNIHY NEBO KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Kiliánová, H., Pechanec, V., Lacina, J., Halas, P., Běťák, J., Brus, J., Alková, E., Benešová, V., Hovorková, M., Hrubošová, M., Lacinová, Y., Rozsívalová, P., Tuček, P., Vašátko, J. Víchová, Z., Zapletalová, Z., Nováková, E. (2009): Ekotony v současné krajině. Olomouc, UP Olomouc, 170 s.
 • Lacina, J (2010): Příroda okolí Újezda a její ochrana. In: Šimek, T., ed.: Dějiny Újezda u Tišnova. SURSUM Tišnov, 18–35.
 • Klvač, P., Buček, A., Lacina, Jan (2011): Příroda a krajina v okolí Sv. Heleny. Drnovice, Občanské sdružení Drnka, 71 s.
 • Máčka, Z., Krejčí, L., Gryc, V., Halas, P., Kolář, T., Kolářová, N., Koňasová, E., Lacina, J., Loučková, B., Peterková, L., Roštínský, P., Rybníček, M., Smetana, M. Vašátko, J., Vavrčík, H. (2011): Dřevo ve vodních tocích ČR. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2011. 107 s.
 • Lacina, J. (2013): Živá příroda Tišnova. Ochrana přírody a krajiny. In: Doležel, J., Lacina, J., Zacpal, J., eds.: Tišnov. Příroda – dějiny – památky – lidé. Vydalo Město Tišnov, 110–188.

PŘÍSPĚVKY V KONFERENČNÍCH SBORNÍCÍCH

 • Lacina, J., Cetkovský, S., Halas, P. (2007): Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny. In.: Grohmanová, L. ed. Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody. Sluňákov, Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o, s. 21–31.
 • Lacina, J., Halas, P., Švec, P. (2010): Změny vegetačního krytu nivní krajiny v důsledku invaze a následné likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) na příkladu povodí Morávky. In.: Herber, V. ed. Fyzickogeografický sborník 8. Fyzická geografie a kulturní krajina, Brno, MU Brno, 149–155.
 • Lacina, J. (2010): Sukcesní a invazní procesy v geobiocenózách říčních niv na příkladu podbeskydských řek. In: Lepeška, T., ed.: Krajinná ekológia a ochrana prírodného dedičstva v socio-ekonomickych premenach. Banská Bystrica, Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela, 75–80.
 • Lacina, J. (2011): Poznámky krajinného ekologa k zobrazení české krajiny a přírody ve výtvarném umění. – In: Šmajs, J., ed.: Aby země nebyla jen hrobem. Literatura – kultura – příroda. Praha, Obec spisovatelů, 195–206.
 • Lacina, J., Halas, P. (2013): Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech. In: Friedl, M., ed.: Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství. Geobiocenologické spisy, sv. 15, MENDELU Brno, 65–73.
 • Lacina, J. (2013): Změny vegetace v nivě Bečvy po povodni v červenci 1997. In: Herber, V., ed.: Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století. Fyzickogeografický sborník 11, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně a Česká geografická společnost, 7–14.