Mgr. Petr Halas, Ph.D.

  Specializace: vegetační ekologie, biogeografie

vzdělání

  no photo of Halas

  1999–2004 Mgr., Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Biologie – Geologie – Zeměpis

  2004–2011 Ph. D., Masarykova univerzita, Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Geografie

zaměstnání

 • od roku 2007 Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., odborný pracovník
 • 2012 - 2013 Botanický ústav AV ČR, v.v.i., odborný pracovník

granty

  2007–2009: Analýza a modelování dynamiky prostorových vazeb ekotonů v prostředí GIS (GA205/07/0821) Grantová agentura České republiky (člen řešitelského kolektivu)

  2008–2011: Environmentální význam mrtvého dřeva v říčních ekosystémech (GA205/08/0926) Grantová agentura České republiky (člen řešitelského kolektivu)

  2013–2016: Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy (NAKI) Ministerstvo kultury České republiky (subdodavatel)

vybrané publikace

ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH VĚDECKÝCH ČASOPISECH

 • Hönig, V., Svec, P., Halas, P., Vavruskova, Z., Tykalova, H., Kilian, P., Vetiskova, V., Dornakova, V., Sterbova, J., Simonova, Z., Erhart, J., Sterba, J., Golovchenko, M., Rudenko, N. & Grubhoffer, L. (2015): Ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia (Czech Republic) – Spatial variability in Ixodes ricinus abundance,Borrelia burgdorferi and tick-borne encephalitis virus prevalence. Ticks and Tick-borne Diseases 6: 559–567.
 • Halas, P. (2012): Environmental factors influencing species composition of acidophilous grasslands patches in agricultural landscape. Moravian Geographical Reports, 1: 16–27.
 • Lacina, J, Halas, P., Švec, P. (2012): Biogeographical relationship between agricultrual landscapes pattern, local abiotic condition and unerstorey vegetation in forest edges. Moravian Geographical Reports, 4: 2–12.
 • Havlíček, M., Halas, P., Lacina, J., Mlejnková, H. (2014): Changes in land use of south Moravia water reservoirs. Acta Pruhoniciana 108: 25–35.

KNIHY NEBO KAPITOLY V KNIHÁCH

 • Kiliánová, H., Pechanec, V., Lacina, J., Halas, P., Běťák, J., Brus, J., Alková, E., Benešová, V., Hovorková, M., Hrubošová, M., Lacinová, Y., Rozsívalová, P., Tuček, P., Vašátko, J. Víchová, Z., Zapletalová, Z., Nováková, E. (2009): Ekotony v současné krajině. Olomouc, UP Olomouc, 170 s.
 • Máčka, Z., Krejčí, L., Gryc, V., Halas, P., Kolář, T., Kolářová, N., Koňasová, E., Lacina, J., Loučková, B., Peterková, L., Roštínský, P., Rybníček, M., Smetana, M. Vašátko, J., Vavrčík, H. (2011): Dřevo ve vodních tocích ČR. Brno: Nakladatelství Masarykovy univerzity, 2011. 107 s.

PŘÍSPĚVKY V KONFERENČNÍCH SBORNÍCÍCH

 • Lacina, J., Cetkovský, S., Halas, P. (2007): Vliv těžby a úpravy uranových rud v okolí Dolní Rožínky na biodiverzitu a ráz krajiny. In.: Grohmanová, L. ed. Sborník ekologie krajiny 4, Těžba nerostných surovin a ochrana přírody. Sluňákov, Nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o, s. 21–31.
 • Halas, P., Lacina, J. (2008): Ekotony jako dynamická součást nivní krajiny. In.: Kallabová, E., Smolová, I., Ira, V. eds. Změny regionálních struktur České republiky a Slovenské republiky. Brno, Olomouc, ÚGN, UP Olomouc, s. 55–60
 • Lacina, J., Halas, P., Švec, P. (2010): Změny vegetačního krytu nivní krajiny v důsledku invaze a následné likvidace křídlatky (Reynoutria spp.) na příkladu povodí Morávky. In.: Herber, V. ed. Fyzickogeografický sborník 8. Fyzická geografie a kulturní krajina, Brno, MU Brno, 149–155.
 • Lacina, J., Halas, P. (2013): Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech. In: Friedl, M., ed.: Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství. Geobiocenologické spisy, sv. 15, MENDELU Brno, 65–73.