RNDr. Bohumil Frantál, Ph.D., narozen 8. července 1975 v Písku

  Specializace:
 • geografie energií, obnovitelné zdroje energie, land use konflikty;
 • regenerace brownfields;
 • behaviorální geografie, prostorové modely chování

vzdělání

  photo of Frantal

  1999: Bc. – Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií (studijní program sociologie – sociální politika a sociální práce)
  bakalářská práce: Morálka dnešních mladých lidí ČR

  2007: Mgr. – Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta (studijní program sociologie, obor andragogika, vzdělávání dospělých
  diplomová práce: Image vzdělávacích institucí

  2009: RNDr. – Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (studijní program geografie a kartografie, obor regionální geografie a regionální rozvoj)
  rigorózní práce: Větrná energie a její využítí v České republice: regionálně geografická perspektiva

  2014: PhD. – Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta (studijní program geografie a kartografie, obor regionální geografie a regionální rozvoj

zaměstnání

  od 2002: Ústav geoniky AV ČR, oddělení environmentální geografie, Brno (odborný pracovník, vědecký pracovník)

  od 2010: Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav (externí lektor)

  od 2011: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie (externí lektor)

vědeckovýzkumné projekty

  2015 - 2018: INSPIRATION (INtegrated Spatial PlannIng, land use and soil management Research AcTION (Horizon 2020, grant agreement 642372)

  2014 - 2016: Renewable Energy and Landscape Quality (RELY) (Transport and Urban Development COST Action TU1401) - člen týmu

  2014 – 2015: Nové metody zefektivnění regenerace brownfields umožňující optimalizaci rozhodovacích procesů (TAČR TD020259) – člen řešitelského týmu

  2011 - 2014: Energetika v krajině: inovace, dynamizace a internacionalizace výzkumu (MSMT CZ.1.07/2.3.00/20.0025) – hlavní řešitel

  2010 - 2013: Tailored Improvement of Brownfield Regeneration in Europe - TIMBRE) (FP7-ENV-2010.3.1.5-2, Contract nr.: 2653647) – člen řešitelského týmu

  2009 - 2011: Prostorové modely chování v měnícím se urbánním prostředí z pohledu geografie času (GAČR 403/09/0885) - spoluřešitel

  2009 - 2012: Časoprostorová organizace denních urbánních systémů: analýza a hodnocení vybraných procesů (GAAV IAA301670901) - člen řešitelského týmu

  2009 - 2011: Working out an experimental model for complex monitoring of protected karst territories aiming at their sustainable management and development (Bulgarian National Science Fund, No. ДО 260.02/18.12.2008) - koordinátor výzkumů pro ČR

  2009 - 2010: Zemědělství v horských podmínkách, jeho časo-prostorové proměny a význam pro rozvoj horských oblastí (GAAV KJB300860902) - člen řešitelského týmu

  2008 - 2010: Využití větrné energie: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a sociálních souvislostí pomocí nástrojů GIS (GAAV KJB700860801) - člen řešitelského týmu

  2003 - 2006: Geografie malých měst (GAAV IAA3086301) - člen řešitelského týmu

projekty pro státní správu a soukromou sféru

  2010 Galerie Vaňkovka - studie nákupního chování návštěvníků. (Výzkumná studie pro ECE Projektmanagement Praha s.r.o.) (spoluřešitel)

  2008 Vyhodnocení (ne)souladu realizace záměru výstavby větrného parku „Leskovec nad Moravicí“ a podpory turismu v dotčeném území. (Výzkumná studie pro Odbor životního prostředí Moravskoslezského kraje) (spoluřešitel)

  2007-2008 Výzkumy veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. (Výzkumné studie pro firmu Ventureal AG) (řešitel)

  2007 Identifikace kompetencí zatěžujících výkon územní veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím (Ministerstvo vnitra ČR, projekt plynoucí z usnesení vlády ČR č.1325/2006) (člen řešitelského týmu)

vzdělávací projekty

  2010-2013: Inovace výuky geografických studijních oborů (Geoinovace). (CZ.1.07/2.2.00/ 15.0222) – člen řešitelského týmu, lektor

  2009–2012: Podpora sítě GEONET - sítě pro vědeckou a vzdělávací komunikaci a partnerství v oblasti regionálního rozvoje a veřejné správy (CZ.1.07/2.4.00/12.0066) - člen řešitelského týmu

  2009–2011: Rozvoj profesních schopností a dovedností geografů Ústavu geoniky AV ČR, v.v.i. (CZ.1.07/2.3.00/09.0234) – projektový manager pro Brno

zahraniční stáže

  05/2011, 05/2012, 12/2012: School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham, UK. Pracovní stáže v rámci řešení společného projektu „Energetika v krajině: inovace, dynamizace a internacionalizace výzkumu (MSMT CZ.1.07/2.3.00/20.0025)“.

  10/2010: School of Geography, Earth and Environmental Sciences, University of Birmingham, UK. Krátkodobý studijní pobyt se zvanou přednáškou: „Energy landscapes of the Czech Republic“.

  04/2008, 06/2009: Institute of Geography, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria. Pracovní pobyty v rámci mezinárodního výzkumného projektu „Working out an experimental model for complex monitoring of protected karst territories aiming at their sustainable management and development“.

  06/2008: Geografický ústav Ruské Akademie věd, Moskva, Rusko. Studijní pobyt v rámci projektu „Geografické hodnocení vybraných procesů regionálního rozvoje postsocialistických zemí“.

  09/2007: Centre for Regional Studies, West-Hungarian Research Institute, Hungarian Academy of Sciences, Györ, Maďarsko. Pracovní pobyt v rámci česko-maďarského akademického projektu „Regional development of the selected border regions in the Czech Republic and Hungary“.

  10/2006: University of Helsinki, Department of Geography a University of Joensuu, Department of Geography, Finland. Krátkodobý studijní pobyt v rámci dvoustranné dohody AV ČR a FAV.

pedagogická činnost

 • Environmentální sociologie (2011-2012): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno
 • Aktuální problémy geografického výzkumu (2011-2012): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav, Brno
 • Energie, krajina, udržitelnost: úvod do geografie energií (2012-2014): Univerzita Palackého, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, Olomouc.
 • Geografické myšlení, Humánní geografie (2009-2010): Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Geografický ústav

vystoupení na mezinárodních konferencích

  2013: Annual Meeting of the Association of American Geographers, April 8-12, 2013. (Organization of the Paper Session: "Recycling Landscapes of Traditional Energies (energy transitions, renewables, brownfields, and environmental restoration)", Paper: "Renewable energy developments on brownfields: some evidence on diverging policies, practices and public attitudes from the USA, Germany and Czech Republic".

  2012: Annual Meeting of the Association of American Geographers, February, 24-28, 2012, New York. (Paper: “From brownfields to brightfields: converting post-industrial and post-mining sites into renewable energy landscapes”.)

  2011: IGU Regional Geographic Conference, 14-18.11.2011, Santiago, Chile. (Paper: “Impacts of renewable energy projects on local development: The assessment by local authorities in the Czech Republic”.)

  2010: Annual Meeting of the Association of American Geographers, April 14-18, 2010, Washington, DC. 2010 (paper: “Wind energy development in the East Central Europe: divergences, constraints, and directions”.)

  2009: IGU Commission on Local Development Conference, “Socio-economic disparities and the role of local development”, 7-10 September, 2009, Warsaw (paper: “Wind energy exploitation: local threat or development opportunity?”).

  2008 International Scientific Conference, “Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation“, 17-18 April, 2008, Sofia (paper: “Wind energy development: global demands – local controversies”).

  2007 7th International Geographical Conference Congeo 2007 „Regions, Localities and Landscapes in New Europe“, 27-31 August, 2007, Brno. (Paper: “Place in mind: measuring an image and managing a brand - case study of small Moravian towns”)

Přehled publikací

ČLÁNKY V ČASOPISECH V DATABÁZI WEB OF SCIENCE (JIMP)

 • Martinát, S., Navrátil, J., Trojan, J., Frantál, B., Klusáček, P., & Pasqualetti, M. J. (2017). Interpreting regional and local diversities of the social acceptance of agricultural AD plants in the rural space of the Moravian-Silesian Region (Czech Republic). Rendiconti Lincei, 1-14. doi:10.1007/s12210-017-0628-9 https://link.springer.com/article/10.1007/s12210-017-0628-9 (IF 0,683, Q3 in Multidisciplinary Sciences)
 • Frantál, B., Malý, J. (2017): Close or renew? Factors affecting local community support for rebuilding nuclear power plants in the Czech Republic. Energy Policy, 104 (May), 134–143. doi: 10.1016/j.enpol.2017.01.048 (IF: 3.045; Q2 in Energy & Fuels)
 • Alexandrescu, F., Klusáček, P., Bartke, S., Osman, R., Frantál, B., Martinát, S.,… & Critto, A. (2017). Actor networks and the construction of applicable knowledge: the case of the Timbre Brownfield Prioritization Tool. Clean Technologies and Environmental Policy. doi: 10.1007/s10098-016-1331-8. (IF: 1.934; Q2 in Environmental Sciences)
 • Dvořák, P., Martinát, S., Van der Horst, D., Frantál, B., Turečková, K. (2017). Renewable energy investment and job creation; a cross-sectoral assessment for the Czech Republic with reference to EU benchmarks. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 69 (March), 360–368. doi: 10.1016/j.rser.2016.11.158 (IF: 6.798; Q1 in Energy & Fuels)
 • Bartke, S., Martinát, S., Klusáček, P., Pizzol, L:, Alexandrescu, F., Frantál, B., Critto, A., Zabeo, A. (2016). Targeted selection of brownfields from portfolios for sustainable regeneration: User experiences from five cases testing the Timbre Brownfield Prioritization Tool. Journal of Environmental Management, 184, 94-107. doi: 10.1016/j.jenvman.2016.07.037. (IF: 3.131; Q1 in Environmental Sciences)
 • Martinát, S., Navrátil, J., Dvořák, P. Van der Horst, D., Klusáček, P., Kunc, J., Frantál, B. (2016). Where AD plants wildly grow: The spatio-temporal diffusion of agricultural biogas production in the Czech Republic. Renewable Energy, 95, 85-97. doi:10.1016/j.renene.2016.03.077 (IF: 3.404; Q2 in Energy & Fuels)
 • Frantál, B., Malý, J., Ouředníček, M., Nemeškal, J. (2016). Distance matters. Assessing socioeconomic impacts of the Dukovany nuclear power plant in the Czech Republic: Local perceptions and statistical evidence. Moravian Geographical Reports, 24(1): 2–13. doi: 10.1515/mgr-2016-0001. (IF: 1.093; Q3 in Geography)
 • Pizzol, L., Zabeo, A., Klusáček, P., Giubilato, E., Critto, A., Frantál, B., ... & Bartke, S. (2016). Timbre Brownfield Prioritization Tool to support effective brownfield regeneration. Journal of Environmental Management, 166, 178-192. doi:10.1016/j.jenvman.2015.09.030. (IF: 3.131; Q1 in Environmental Sciences)
 • Frantál, B., Kunc, J., Klusáček, P., Martinát, S. (2015). Assessing Success Factors of Brownfields Regeneration: Inter-national and Inter-stakeholder Perspective. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 44E, 91-107. IF: 0,333
 • Frantál, B., Greer-Wootten, B., Klusáček, P., Krejčí, T., Kunc, J., Martinát, S. (2015). Exploring Spatial Patterns of Urban Brownfields Regeneration: The Case of Brno, Czech Republic. Cities, 44, 9-18. DOI: 10.1016/j.cities.2014.12.007. IF: 1,863
 • Osman, R., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Martinát, S. (2015): Factors affecting brownfield regeneration in post-socialist space: The case of the Czech Republic. Land Use Policy, vol. 48, November 2015, 309–316. DOI: 10.1016/j.landusepol.2015.06.003.
 • Frantál, B. & Urbánková, R. (2014). Energy tourism: An emerging field of study. Current Issues in Tourism. DOI:10.1080/13683500.2014.987734. IF: 0,958
 • Frantál, B. (2014): Have local government and public expectations of wind energy project benefits been met? Implications for repowering schemes. Journal of Environmental Policy & Planning. DOI:10.1080/1523908X.2014.936583. IF: 1,421 (2012)
 • Frantál, B., Nováková, E. (2014): A Curse of Coal? Exploring Unintended Regional Consequences of Coal Energy in the Czech Republic. Moravian Geographical Report, 22 (2): 55-65. DOI: 10.2478/mgr-2014-0012
 • Frantál, B., Pasqualeti, M., Van der Horst, D. (2014): New trends and challenges for energy geographies: Introduction to the Special Issue. Moravian Geographical Reports, 22 (2): 2–6. DOI: 10.2478/mgr-2014-0006
 • Kunc, J., Martinát, S., Tonev, P., Frantál, B. (2014): Destiny of urban brownfields: Spatial patterns and perceived consequences of post-socialistic deindustrialization. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 41E: 109-128.
 • Frantál, B., Kunc, J., Nováková, E., Klusáček, P., Martinát, S., Osman, R. (2013): Location Matters! Expploring Brownfields regeneration in a Spatial Context (Case Study of the South Moravian Region, Czech Republic). Moravian Geographical Report, 21 (2): 5-19.
 • Frantál, B., Klapka, P., Siwek, T. (2012): Lidské chování v prostoru a čase: teoreticko-metodologická východiska. Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 48 (5): 833-857.
 • Kunc, J., Tonev, P., Frantál, B., Szczyrba, Z. (2012): Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů). Sociologický časopis/ Czech Sociological Review, 48 (5): 879-910.
 • Frantál, B., Kunc, J. (2011): Wind turbines in tourism landscapes: Czech experience. Annals of Tourism Research, 38 (2): 499-519. Impact faktor: 3,259 (2011)
 • Baštová, M., Hubáčková, V., Frantál, B. (2011): Interregional differences in the Czech Republic, 2000-2008. Moravian Geographical Reports, 19 (1): 2-16.

ČLÁNKY V ČASOPISECH V DATABÁZI SCOPUS (JSC)

 • Kunc, J., Navrátil, J., Tonev, P., Frantál, B., Klusáček, P., Martinát, S., Havlíček, M., Černík, J. (2014): Perception of urban renewal: reflexions and coherences of socio-spatial patterns (Brno, Czech Republic). Geographia Technica, 9 (1): 66-77.
 • Klusáček, P., Krejčí, T., Martinát, S., Kunc, J., Osman, R., Frantál, B. (2013): Regeneration of agricultural brownfields in the Czech Republic: Case study of the South Moravian Region. Acta Universitatis Agriculturae Et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 61 (2): 547-561.
 • Kunc, J., Frantál, B., Tonev, P., Szczyrba, Z. (2012): Spatial patterns of daily and non-daily commuting for retail shopping: case of the Brno city, Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 20 (4): 39-54.
 • Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z., Frantál, B. (2012): Commuting for Retail Shopping as a Part of the Daily Urban System (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica, 7 (1): 36-45. ISSN 2065-4421.
 • Kunc, J., Tonev, P., Szczyrba, Z., Frantál, B. (2012): Shopping Centres and Selected Aspects of Shopping Behaviour (Brno, the Czech Republic). Geographia Technica, 7 (2): 39-51.
 • Frantál, B., Kunc, J. (2010): Factors of the uneven regional development of wind energy projects (a case of the Czech Republic). Geografický Časopis / Geographical Journal, 62 (3): 183-201.
 • Klapka, P., Frantál, B., Halás, M., Kunc, J. (2010): Spatial organisation: development, structure and approximation of geographical systems. Moravian Geographical Reports, 18 (3): 53-65.
 • Frantál, B., Kučera, P. (2009): Impacts of the operation of wind turbines as perceived by residents in concerned areas. In: Moravian Geographical Reports, 17 (2): 34-45.
 • Kallabová, E., Frantál, B. (2005): Use of telecommunication and information technologies by inhabitants of small Moravian towns. In: Moravian Geographical Reports, 13 (1): 25-37.

ODBORNÉ KNIHY (B)

 • Frantál, B., Martinát, S., Halfacree, K., Walker, G., Wolsink, M., Van der Horst, D., Maye, D., Dax, T., Hall, C. M., Clark, G., Kunc, J., Petr, O., Šauer, M., Tonev, P., Vystoupil, J. (2013): New Rural Spaces: Towards Renewable Energies, Multifunctional Farming, and Sustainable Tourism. Brno: Institute of Geonics. ISBN 978-80-86407-38-8.
 • Kunc, J., Maryáš, J., Tonev, P., Frantál, B., Siwek, T., Halás, M., Klapka, P., Szczyrba, Z., Zuskáčová, V. (2013): Časoprostorové modely nákupního chování české populace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-6020-3.
 • Vojvodíková, B., Jemelka, M., Martinát, S., Dvořák, P., Klusáček, P., Kunc, J., Frantál, B., Murínová, T., Khestl, F., Stolárik, M., Pinka, M., Nedvěd, M., Peterová, J., Endel, S., Marková, B., Tichá, I., Roháč, O., Macečková, B., Bürgermeisterová, R., Jalůvka, L., Jelínek, P., Matějka, D. (2013): Brownfieldy - cesta od minulosti do budoucnosti. [Brownfields - the Path from the Past to the Future.] Praha: European Science and Art Publishing. 126 pp.
 • Frantál, B., Maryáš, J., Jaňura, J., Klapka, P., Kunc, J., Nováková, E., Osman, R., Siwek, T., Szczyrba, Z., Tonev, P., Toušek, V. (2012): (2012): Prostorové chování: vzorce aktivit, mobilita a každodenní život ve městě. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-5756-2.
 • Cetkovský, S, Frantál, B., Štekl, J. (eds.) et al. (2010): Větrná energie v České republice: hodnocení prostorových vztahů, environmentálních aspektů a socioekonomických souvislostí. Edice Studia Geographica, 101. Brno: Ústav geoniky AV ČR. ISBN 978-80-86407-84-5.
 • Vaishar, A., Frantál, B., Kallabová, E., Kirchner, K., Klapka, P., Lacina, J., Martinát, S., Zapletalová, J. (2009): Geografie malých měst a jejich úloha v systému osídlení. Edice Studia Geographica, 99. Brno: Ústav geoniky AV ČR. ISBN 978-80-86407-57-9.

KAPITOLY V KNIHÁCH (C)

 • Frantál, B. (2015). Energy, tourism. In J. Jafari & H. Xiao (eds.), Encyclopedia of Tourism. Springer (forthcoming).
 • Šauer, M. & Frantál, B. (2015). Czech Republic, tourism. In J. Jafari & H. Xiao (eds.), Encyclopedia of Tourism. Springer (forthcoming).
 • Martinát, S., Dvořák, P., Klusáček, P., Kunc, J., Frantál, B. (2013): Cyklické využívání industrializované krajiny: případová studie Hrušov. In: Vojvodíková, B. (ed.): Hrušov v proměnách času. VŠB-TUO, Ostrava.
 • Frantál, B. (2009): Wind energy development: global demands – local controversies (social-geographical analysis of public perception and attitudes to wind energy in respect of some specifics from the Czech Republic. In: Zlatunova, D., Slaveikov, P. (eds.): Global Changes: Vulnerability, Mitigation and Adaptation. Sofia: St. Kliment Ohridski University Press, pp. 82-88.
 • Frantál, B., Vaishar, A. (2008): Zvláštnosti kvality života v malých městech. In: Ira, V. (ed.): Ľudia, geografické prostredie a kvalita života. Edice Geographia Slovaca, 25. Bratislava: SAV, pp. 175-188.
 • Frantál, B., Pokluda, F. (2004): Percepce a image malých měst. In: Vaishar, A. (ed.): Geografie malých měst. Brno: Regiograph, pp. 174-183.

ČLÁNKY V ČESKÝCH RECENZOVANÝCH ČASOPISECH (JREC)

 • Martinát, S., Dvořák, P., Frantál, B., Klusáček, P., Kunc, J., Kulla, M., Mintálová, T., Navrátil, J., Van der Horst, D. (2013): Spatial consequences of biogas production and agricultural changes in the Czech Republic after EU accession: mutual symbiosis, coexistence or parasitism? Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium, Geographica, 44 (2): 75-92.
 • Kunc, J., Frantál, B., Szczyrba, Z., Tonev, P., Toušek, V. (2011): Shopping Centres and Shopping Behaviour: Selected Relations and Socio-Geographical Implications (The Vaňkovka Gallery Brno, Czech Republic Example). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis Facultas Rerum Naturalium, Geographica, 42 (1): 5-17. ISSN 0231-9365.
 • Nováková, E., Frantál, B. (2009): Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren. Geodetický a kartografický obzor, 55/97 (5): 111-113.
 • Kallabová, E., Frantál, B., Nováková, E. (2009): Větrná energie, člověk a krajina v proměnách času. Historická geografie, 35 (1): 379-396.
 • Frantál, B. (2009): Větrné elektrárny z pohledu obyvatel dotčených obcí. Energie 21, 2 (2): 38-41.
 • Frantál, B., Kunc, J. (2008): Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta. Urbanismus a územní rozvoj, 11 (6): 26-31.
 • Frantál, B., Klapka, P., Kunc, J. (2007): Vybrané aspekty inovačního prostředí v regionech ČR. Národohospodářský obzor, 7 (3): 35-45.

ČLÁNKY V RECENZOVANÝCH SBORNÍCÍCH

 • Kunc, J., Frantál, B., Tonev, P. (2012): Population Retail Gravity Model in Brno Hinterlands. In Svobodová, H. (ed.): Geography and Geoinformatics: Challenge for Practise and Education. Proceedings of 19th International Conference. Brno: Masarykova univerzita, pp. 89-96.
 • Kunc, J., Tonev, P., Frantál, B. (2011): Retail Gravity Models and Selected Shopping Habits of Custumers of Wannieck Gallery Brno. In: Klimová, V., Zitek, V. (eds.): 14th International Colloquium on Regional Sciences Location: Boretice, Czech Republic, June 22-24, 2011, pp. 47-55.
 • Kunc, J., Frantál, B., Klusáček, P. (2011): Brownfields as Places for Renewable Sources Location? In: Klimová, V., Zitek, V. (eds.): 14th International Colloquium on Regional Sciences Location: Boretice, Czech Republic, June 22-24, 2011, pp. 132-140.
 • Kallabová, E., Cetkovský, S., Frantál, B., Nováková, E., Roštínský, P. (2010): Vybrané přístupy k hodnocení možných konfliktů ve využití území pro výstavbu větrných elektráren: příklad Jihomoravského kraje. In: Machů, H. (ed.): Udržitelná energie a krajina 2010, sborník příspěvků z mezioborové konference. Hostětín, 11.–12. 11. 2010. Brno: ZO ČSOP Veronica, pp. 5-12.
 • Frantál, B., Kallabová, E., Kunc, J. (2009): The „Wind Tourism“ in the Czech Republic: situation and prospects. In: Zelenska, L.I., et al. (eds.): Geography, Geoecology, Geology: The Experience in the scientific research, No. 6. Dnepropetrovsk: DNVP Kartografija, pp. 392-396.
 • Kunc, J., Frantál, B., Klapka, P., Maryáš, J. (2009): Denní urbánní systémy a jejich časoprostorová organizace: teoreticko-metodický základ. In: Klímová, V. (ed.): XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, pp. 177-184.
 • Cetkovský, S., Frantál, B., Kallabová, E., Nováková, E. (2009): Využití větrné energie v České republice - stav, příležitosti, bariéry. In Andráško, I., Ira, V., Kallabová, E. (eds.): Regionálne štruktúry ČR a SR: časové a priestorové zmeny. Bratislava: Geografický ústav SAV, pp. 10-16.
 • Frantál, B., Kunc, J., Cetkovský, S., Kučera, P. (2008): Rozvoj větrné energetiky a cestovní ruch: hrozba či příležitost? In: Seminář k Mezinárodnímu roku planety Země [CD-ROM]. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, pp. 121-129.
 • Frantál, B., Kallabová, E. (2008): Perception and public opinion of wind power plants. In: Svatoňová, H. (ed.) et al.: Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. Brno: Masarykova Univerzita, pp. 139-143
 • Kunc, J., Klapka, P., Frantál, B. (2008): Innovative potential in the regions of the Czech Republic: Economic, societal and regional aspects. In: Svatoňová, H. (ed.) et al.: Geography in Czechia and Slovakia. Theory and Practice at the Onset of 21st Century. Brno: Masarykova Univerzita, pp. 246-251.
 • Frantál, B. (2008): Větrné elektrárny a NIMBY syndrom: analýza faktorů ovlivňujících vnímání a postoje obyvatel k rozvoji využití větrné energie. In: Udržitelná energie a krajina. Hostětín: Veronica, pp. 21-26.
 • Klapka, P., Nováková, E., Frantál, B. (2008): Metodologické přístupy k hodnocení potenciálu cestovního ruchu území. In: Miscellanea Geographica, 14. Plzeň: Západočeská univerzita, pp. 169-174.
 • Frantál, B. (2007): Place in mind: measuring an image and managing a brand (case study of small Moravian towns). In: Kallabová, E., Frantál, B., Klusáček, P. (eds.): Regions, Localities and Landscapes in New Europe. Brno: Institute of Geonics AS CR, p. 17-19.
 • Frantál, B. (2007): Spatial structuration of perception and awareness of regional and local identities: analysis and cartographic representation by the methods of mental mapping (theoretical and methodological terminus a quo). In: Blaheta, R., Kocum, A. (eds.): Ph.D. Workshop 2007 Proceedings. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, pp. 29-33.
 • Frantál, B., Kallabová, E., Nováková, E. (2007): Vybrané metodické přístupy k lokalizaci větrných elektráren v krajině. In: Větrné elektrárny v Jihomoravském kraji. Brno: Veronica, pp. 17-20.
 • Frantál, B. (2007): Územní identita, image a place branding: nové perspektivy a strategie rozvoje měst a regionů v době globalizace. In: Klímová, V. (ed.): X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [CD-ROM]. Brno: Masarykova univerzita.
 • Nováková, E., Frantál, B. (2007): Přírodní potenciál cestovního ruchu Vranovska a Podyjí. In: Klímová, V. (ed.): X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách [CD-ROM]. Brno: Masarykova univerzita.
 • Frantál, B., Klapka, P. (2007): Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR. In: Česká geografie v evropském prostoru, Sborník příspěvků z XXI. sjezdu ČGS [CD-ROM]. České Budějovice: Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, pp. 1136-1143.
 • Frantál, B. (2005): Actual Problems of Life in Small Moravian Towns as Perceived by their Inhabitants. In: Kallabová, E., Vaishar, A., Zapletalová, J. (eds.): Geography in Europe of Regions. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, pp. 20-27.
 • Kallabová, E., Frantál, B. (2005): Motivace a způsoby využívání telekomunikačních technologií obyvateli malých měst. In: Vaishar, A., Ira, V. (eds.): Geografická organizace Česka a Slovenska v současném období. Ostrava: Ústav geoniky AV ČR, pp. 108-116.

VÝZKUMNÉ ZPRÁVY PRO VEŘEJNOU A PODNIKATELSKOU SFÉRU

 • Klusáček, P., Frantál, B., Kunc, J., Martinát, S., Osman, R., Zabeo, A. (2013): Prioritization Tool, Software, and Manual. Deliverable D3.2 of the TIMBRE project, 68 s.
 • Kunc, J., Frantál, B., Tonev, P. (2010): Galerie Vaňkovka - studie nákupního chování návštěvníků. Brno: Ekonomicko-správní fakulta, 14 pp. (Výzkumná studie pro ECE Projektmanagement Praha, s.r.o.)
 • Kunc, J., Frantál, B. (2008): Studie potenciálních vlivů výstavby větrných elektráren v lokalitě Leskovec nad Moravicí na cestovní ruch a ceny nemovitostí. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 24 pp. (Výzkumná studie pro Moravskoslezský kraj, odbor životního prostředí; požadavek vyhodnocení (ne)souladu realizace záměru výstavby větrného parku „Leskovec“ a podpory turismu v dotčeném území)
 • Frantál, B. (2008): Výzkum veřejného mínění o problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Rakov, Horní Netčice, Býškovice, Malhotice a Opatovice. Brno: Ústav Geoniky AV ČR, 6 pp. (Výzkumná studie pro firmu Ventureal AG)
 • Frantál, B. (2007): Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice. Brno: Ústav Geoniky AV ČR, 5 pp. (Výzkumná studie pro firmu Ventureal AG)
 • Galvasová, I., Kadečka, S., Binek, J., Galvas, M., Halásek, D., Toušek, V., Chabičovská, K., Holeček, J., Klusáček, P., Frantál, B. (2007): Identifikace kompetencí zatěžujících výkon veřejné správy se zvláštním přihlédnutím k malým obcím. Brno: GAREP a Ministerstvo vnitra ČR, 61 pp. + příl. (Výzkumná zpráva z projektu pro Miniterstvo vnitra ČR, odbor územní veřejné správy, plynoucí z usnesení Vlády č.1325/2006).

POPULARIZAČNÍ PRÁCE

 • Dvořák, P., Frantál, B., Martinát, S., Van Der Horst, D. (2013): Energetické krajiny / Energy Landscapes. Popularizační brožura. Brno: Ústav geoniky AV ČR.
 • Mintálová, T., Vančura, M., Kunc, J., Frantál, B. (2010): Analýza firemního výzkumu a vývoje a potřeb firem ve Zlínském kraji po inovacích. Inovační bulletin, 2 (5-6): 2-9.
 • Frantál, B., Cetkovský, S., Kunc, J. (2008): Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí. In: Životné prostredie, 42 (6): 307-312.
 • Frantál, B. (2007): Větrné elektrárny jako nový sociální fenomén. Moderní obec, 13 (11): 19-20.